Podstawy ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

jak ustalana jest opłata adiacencka Rada Gminy

Wyobraźmy sobie, że mamy zamiar podzielić nieruchomość, lub że przy naszej nieruchomości zostanie wybudowane urządzenie infrastruktury technicznej, np. zostanie doprowadzona kanalizacja. Warto  w takiej sytuacji zapoznać się ustaleniami gminy w zakresie wysokości opłat adiacenckich jakie organ będzie mógł na nas nałożyć.

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej

Regulacje związane z zagadnieniem opłaty adiacenckiej odnaleźć możemy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 98a, art. 144. Przepisy te dają podstawę do nałożenia przez gminę opłaty adiacenckiej, odpowiednio z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Jednak organy nie czynią tego obligatoryjnie. Również czas na nałożenie takiej opłaty jak i wysokość stawki jest uzależniona ściśle przez przepisy prawa.

Stawka procentowa wysokości opłaty adiacenckiej

W toku postępowania biegły na zlecenie organu sporządza wycenę naszej nieruchomości. Różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem (przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej) i po podziale (po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej) stanowi podstawę do wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

wyliczanie opłaty adiacenckiej - infrastruktura techniczna

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

wyliczanie opłaty adiacenckiej przy podziale nieruchomości

Artykuł

Gdzie odnaleźć informację o obowiązującej stawce procentowej?

Stawka procentowa, zarówno w przypadku podziału nieruchomości jak i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, określona jest w uchwale rady gminy. Uchwałę taką możemy odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli będziemy mieć problem z ustaleniem stawki procentowej, bez problemu odpowiedź taką możemy uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z urzędem. Należy pamiętać, że stawki procentowe mogą ulegać zmianie.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, bądź w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Natomiast w przypadku podziału nieruchomości przyjmuje się stawkę procentową obowiązująca w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Czas na ustalenie opłaty adiacenckiej

Istotnym jest, że w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości jak i budowy urządzeń infrastruktury technicznej termin na ustalenie opłaty adiacenckiej wynosi 3 lata. Termin ten jest liczony od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanych urządzeń infrastruktury bądź od dnia, kiedy decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Po upływie 3-letniego terminu organ nie ma podstaw, aby nałożyć na nas daninę publiczną.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aktualny projekt ustawy przewiduje zmianę co do terminu przedawnienia. Jeśli zmiana ustawy wejdzie w życie w obecnej formie, organ będzie miał 3 lata nie na ustalenie opłaty adiacenckiej, ale na wszczęcie postepowania. Oznacza to, że jeżeli organ w terminie wyda postanowienie o wszczęciu postepowania, opłata adiacencka zostanie w przyszłości na nas nałożona bez możliwości przedawnienia postępowania.

Oczywiście nie wyklucza to możliwości zweryfikowania wysokości opłaty adiacenckiej. Weryfikacja ta niejednokrotnie prowadzi do obniżenia opłaty. Warto wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Mając duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz w oparciu o współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi jesteśmy w stanie poprowadzić tok czynności procesowych w sposób, który przyniesie satysfakcjonujący rezultat. 

 autor: Beata Zaremba