Wywłaszczenia a specustawa drogowa

dodano: 11-07-2017 12:37

specustawa drogowa, wywłaszczenia, ustalenie wysokości odszkodowania za grunt, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, odszkodowanie za wywlaszczenie

Wszczęcie postępowania ustalającego odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość musi być poprzedzone decyzją ZRID. Decyzja ZRID to decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej np.: budowę drogi ekspresowej S6. W celu usprawnienia procedur administracyjnych związanych z budową dróg ustawodawca unormował ją w ramach tzw.: specustawy drogowej.

Specustawa drogowa to ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, ze zm.). Po wydaniu decyzji ZRID organ, tj. wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, zobowiązany jest wszcząć postępowanie ustalające wysokość odszkodowania za wywłaszczone grunty. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przyspieszenie procedury wywłaszczenia

Niewątpliwie specustawa drogowa przyspiesza procedurę wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi, lecz jej zadaniem jest również przyspieszenie i usprawnienie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, co organy bardzo często tracą z pola widzenia. Normą jest, że postępowania ustalające odszkodowanie za działkę wszczynane są nawet po kilku miesiącach od wydania decyzji ZRID.